Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

TUYÊN TRUYỀN Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027

11-03-2022 11:55

TUYÊN TRUYỀN

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp,

nhiệm kỳ 2022 - 2027

----------

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bối cảnh đó, đòi hỏi tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Trong những năm qua, với những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2017 đã tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều nét mới; giáo dục đạo đức, lối sống được tăng cường. Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có bước phát triển, đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn, của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đảm nhận thực hiện các việc khó, việc mới, các nhiệm vụ phát sinh. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và công tác quốc tế thanh niên được tăng cường. Những quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn đã mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên. Những kết quả đó tiếp tục là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian tới.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8624

Tổng truy cập: 1727705